Säännöt 9.2.2022-

Voimassaolevat säännöt: 09.02.2022 11:19:17

1 § NIMI JA TOIMIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Versot ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Lippukunnan kielenä on suomi. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä lippukunta.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Lippukunnan tarkoitus on auttaa ihmistä pääsemään tasapainoiseen elämään Jumalan, lähimmäisen ja luonnon kanssa – edistämällä hänen hengellistä, henkistä, yhteiskunnallista ja ruumiillista kehittymistään luomalla häneen toisen ihmisen huomaamisen ja palvelemisen asenne kehittämällä hänen huomiokykyään, itsekuriaan ja itseluottamustaan opettamalla hänelle tietoja ja taitoja, joista on hyötyä hänelle itselleen, seurakunnalle ja yhteiskunnalle. Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen keinoin, joihin kuuluvat kristillinen, kansainvälinen, kulttuuri-, raittius ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla. Lippukunta noudattaa Suomen Vapaakirkon tunnustusta. Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta ja osakkeita, harjoittaa metsätaloutta sekä toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 § JÄSENET

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein päättää hallitus. Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta.

4 § JÄSENMAKSUT

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5 § HALLITUS

Lippukunnan hallituksena toimii syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä.

Lippukunnanjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, muut jäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan apulaislippukunnanjohtajaksi, vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yhden vuoden toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet. Hallitus voi kokoontua myös joko sähköpostitse tai kokonaan/osittain jonkin teknisen apuvälineen avulla.

6 § TAUSTAYHTEISÖ JA VANHEMPAINNEUVOSTO

Lippukunnan taustayhteisönä on Jyväskylän Vapaaseurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa ja lippukunta puolestaan pyrkii noudattamaan toiminnassaan taustayhteisön periaatteita.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7 § LIPPUKUNNANJOHTAJA

Lippukunnanjohtajan on oltava täysi-ikäinen henkilö.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on: 1. edustaa lippukuntaa 2. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa 3. pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäsenyyskysymykset 4. huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta 5. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat, 6. toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Lippukunnan tilikausi on 1.9. – 31.8. . Lippukunnalla on kaksi toiminnantarkastajaa ja näillä kaksi varahenkilöä, jotka valitaan tehtäväänsä vuosikokousten väliseksi ajaksi.

11 § SYYSKOKOUS JA VUOSIKOKOUS

Lippukunnan elo-syyskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle, 2. toimitetaan lippukunnanjohtajan vaali joka toinen vuosi, 3. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi, 4. toimitetaan hallituksen muiden erovuoroisten jäsenten vaali, 5. vahvistetaan kuluvan toimintakauden jäsenmaksut ja 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lippukunnan marras-joulukuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. päätetään lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 2. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä ja 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

13 § KOKOUSKUTSUT

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäviksi lippukunnan ilmoitustaululle ja lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

14 § OHJESÄÄNNÖT

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Ennen asian käsittelyä on kokoukselle esitettävä sääntömuutoksesta taustayhteisön lausunto.

16 § LIPPUKUNNAN PURKAMINEN

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä lippukunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava lippukunnan purkamisesta. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat Jyväskylän Vapaaseurakunnan hyväksi. Lippukunnan tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Comments are closed.